Witaj, na naszej stronie.

Posted 17 czerwca 2010 By admin

Niepubliczna Placówka Dydaktyczna s.c. od osiemnastu lat świadczy nieprzerwanie usługi dla wielu firm w województwie pomorskim i w województwach ościennych, realizując zamówienia przedsiębiorców oferuje doradztwo i wszechstronną pomoc w realizacji przedsięwzięć w zakresie :

- bezpieczeństwa i higieny pracy :

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza

zakładu pracy podpisując umowę o stały nadzór w tym zakresie. W ramach

świadczenia usług na rzecz zakładów pracy NPD s.c. proponuje :

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • czynności osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków prac oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp,
 • sporządzeni dokumentacji powypadkowej dla wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy do domu, oraz stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • współudział w reprezentowaniu pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy,
 • prowadzeni rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • zgłoszenie firmy do PIP i PSSE,
 • pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • sporządzanie raz do roku określonych analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych, oraz okresowych dla pracowników na wszystkich stanowiskach
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych.

- prawa pracy i polityki kadrowej

Pracodawca może skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie spraw

kadrowych oraz personalnych. Usługa może obejmować pełen nadzór i konsultacje w

zakresie spraw kadrowych w firmie.

- szkoleń

Rodzaje szkoleń :

BHP – wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych oraz dla pracodawców

PPOŻ – wstępne, podstawowe i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych oraz dla

Pracodawców

I pomocy przedlekarskiej –    dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do

udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

LPG – dla pracowników stacji paliw

Wózki podnośnikowe oraz unoszące – uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

podnośnikowych oraz unoszących

HACCP – szkolenia dla osób nadzorujących system jakości HACCP w firmach branży

spożywczej lub gastronomicznej

GHP – dla pracowników branży spożywczej lub gastronomicznej

- opracowania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ( IBP )

Zgodnie z § 6.1. rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2006, nr 80, poz. 563 ) Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego ( IBP ).

- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Każdy Pracodawca zgodnie z obowiązującym art. 226 Kodeksu Pracy jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego i udokumentowania jej. Ponadto zgodnie z tym przepisem pracownik musi być poinformowany o ww. ryzyku zawodowym występującym na jego stanowisku pracy.

- opracowań i wdrożeń procedur dobrej praktyki higienicznej ( GHP )

- opracowań i wdrożeń procedur dobrej praktyki produkcyjnej ( GMP )

- opracowań i wdrożeń procedur systemu HACCP.